Συμφωνία με όρους

Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις αποτελούν μια νομικά δεσμευτική συμφωνία μεταξύ εσάς, είτε  προσωπικώς είτε εκ μέρους μιας οντότητας («εσείς» «εσάς» «σας») και της Jinius («εμείς», «εμάς»  «μας»), αναφορικά με την πρόσβαση σε και χρήση της παρούσας ιστοσελίδας καθώς και  οποιασδήποτε άλλης μορφής μέσων, κανάλι μέσων, ιστοσελίδα για κινητές συσκευές, εφαρμογή για  κινητές συσκευές που σχετίζεται, συνδέεται ή με άλλο τρόπο συσχετίζεται με αυτή (συλλογικά η  «Ιστοσελίδα»).  

Συμφωνείτε ότι με την πρόσβαση σας στην Ιστοσελίδα, έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνείτε  ότι θα δεσμεύεστε από όλους αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις. Εάν δεν συμφωνείτε με όλους  αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, τότε απαγορεύεται ρητά η χρήση της Ιστοσελίδας και πρέπει  να διακόψετε τη χρήση της αμέσως. 

Συμπληρωματικοί όροι και προϋποθέσεις ή έγγραφα που δυνατόν να αναρτώνται στην Ιστοσελίδα  κατά καιρούς ενσωματώνονται ρητά στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις με σχετική παραπομπή.  Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να προβούμε σε αλλαγές ή  τροποποιήσεις στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο. 

Θα σας ειδοποιήσουμε για οποιεσδήποτε αλλαγές ενημερώνοντας την ημερομηνία της «Τελευταίας  ενημέρωσης» αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων και παραιτείστε από κάθε δικαίωμα να λαμβάνετε  συγκεκριμένη ειδοποίηση για κάθε τέτοια αλλαγή. 

Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε περιοδικά αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις για να μείνετε  ενήμεροι για ενημερώσεις. Θα υπόκεισθε και θα θεωρείται ότι έχετε λάβει γνώση και ότι έχετε  αποδεχτεί τις αλλαγές σε οποιουσδήποτε αναθεωρημένους Όρους και Προϋποθέσεις αν συνεχίσετε  να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα μετά από την ημερομηνία δημοσίευσης των αναθεωρημένων Όρων  και Προϋποθέσεων. 

Οι πληροφορίες που παρέχονται στην Ιστοσελίδα δεν προορίζονται για διανομή ή χρήση από  οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία ή χώρα όπου αυτή η διανομή ή χρήση  θα ήταν αντίθετη με το νόμο ή τους κανονισμούς η οποία θα μας εξέθετε σε οποιαδήποτε απαίτηση  εγγραφής εντός αυτής της δικαιοδοσίας ή χώρας. 

Επομένως, τα άτομα που επιλέγουν να έχουν πρόσβαση στην Ιστοσελίδα από άλλες τοποθεσίες, το  πράττουν με δική τους πρωτοβουλία και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους  τοπικούς νόμους, εάν και στον βαθμό που εφαρμόζονται τοπικοί νόμοι. 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, η Ιστοσελίδα αποτελεί αποκλειστική ιδιοκτησία μας. Ολόκληρος ο πηγαίος κώδικας, οι βάσεις δεδομένων, η λειτουργικότητα, το λογισμικό, τα σχέδια ιστοσελίδας, ο  ήχο;, τα βίντεο, τα κείμενα, οι φωτογραφίες και τα γραφικά που βρίσκονται στην Ιστοσελίδα  (συλλογικά, το «Περιεχόμενο») και τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσίας, και τα λογότυπα που  περιέχονται σε αυτή (τα «Σήματα») ανήκουν ή ελέγχονται από εμάς ή έχουμε άδεια για τη χρήση τους  και τυγχάνουν προστασίας από τους νόμους περί προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας  και περί προστασίας εμπορικών σημάτων και διάφορα άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. 

Το Περιεχόμενο και τα Σήματα παρέχονται στην Ιστοσελίδα «ΩΣ ΕΧΟΥΝ», μόνο για δική σας ενημέρωση  και προσωπική χρήση. Εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά στους παρόντες Όρους και  Προϋποθέσεις, κανένα μέρος της Ιστοσελίδας και κανένα Περιεχόμενο ή Σήματα δεν επιτρέπεται να 

Τελευταία ενημέρωση [Δεκέμβρης 30, 2021] v.1.0 

αντιγραφούν, να αναπαραχθούν, να συγκεντρωθούν, να αναδημοσιευτούν, να μεταφορτωθούν, να  αναρτηθούν, να προβληθούν δημόσια, να κωδικοποιηθούν, να μεταφραστούν, να μεταδοθούν, να  διανεμηθούν, να πωληθούν, να αδειοδοτηθούν ή να χρησιμοποιηθούν διαφορετικά για οποιονδήποτε  εμπορικό σκοπό, χωρίς τη ρητή προηγούμενη γραπτή μας άδεια. 

Υπό τον όρο ότι δικαιούστε να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα, σας χορηγείται περιορισμένη άδεια  πρόσβασης και χρήσης της Ιστοσελίδας και λήψης ή εκτύπωσης αντιγράφου οποιουδήποτε τμήματος  του Περιεχομένου στο οποίο έχετε αποκτήσει κατάλληλη πρόσβαση, αποκλειστικά για προσωπική, μη  εμπορική χρήση. Διατηρούμε όλα τα δικαιώματα που δεν σας παραχωρούνται ρητά στην Ιστοσελίδα,  στο Περιεχόμενο και στα Σήματα. 

ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΧΡΗΣΗ 

Δεν πρέπει: 

• να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα με οποιονδήποτε τρόπο ή να προβείτε σε οποιαδήποτε  ενέργεια που προκαλεί ή θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη ή να υποβαθμίσει την απόδοση,  τη διαθεσιμότητα, την ορατότητα ή την προσβασιμότητα στην Ιστοσελίδα, 

• να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα με οποιονδήποτε τρόπο που είναι παράνομος, αθέμιτος,  δόλιος ή επιβλαβής, ή σε σχέση με οποιονδήποτε παράνομο, αθέμιτο, δόλιο ή επιβλαβή  σκοπό ή δραστηριότητα, 

• να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα για να αντιγράψετε, να αποθηκεύσετε, να φιλοξενήσετε, να  μεταδώσετε, να στείλετε, να χρησιμοποιήσετε, να δημοσιεύσετε ή να διανείμετε οποιοδήποτε  υλικό που αποτελείται από (ή συνδέεται με) οποιοδήποτε λογισμικό υποκλοπής (spyware), ιό  υπολογιστή, δούρειο ίππο, ιό τύπου worm, καταγραφικό πληκτρολόγησης (keystroke logger),  rootkit ή άλλο κακόβουλο λογισμικό υπολογιστή, 

• να διεξάγετε οποιεσδήποτε συστηματικές ή αυτοματοποιημένες δραστηριότητες συλλογής  δεδομένων (συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της παράνομης εξαγωγής, εξόρυξης  δεδομένων, εξαγωγής και συλλογής δεδομένων) από ή σε σχέση με την Ιστοσελίδα χωρίς τη  σαφή και ρητή μας γραπτή συγκατάθεση, 

• να αποκτάτε πρόσβαση ή με άλλο τρόπο να αλληλεπιδράτε με την Ιστοσελίδα  χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε ρομπότ, αράχνη ή άλλο αυτοματοποιημένο μέσο, • να χρησιμοποιείτε δεδομένα που συλλέγονται από την Ιστοσελίδα για οποιαδήποτε  δραστηριότητα άμεσης εμπορικής προώθησης (συμπεριλαμβανομένης, αλλά χωρίς  περιορισμό, της εμπορικής προώθησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εμπορικής  προώθησης μέσω γραπτού μηνύματος – SMS, τηλε-μάρκετινγκ και της απευθείας αποστολής  αλληλογραφίας), 

• να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα με οποιονδήποτε τρόπο που είναι ψευδής ή  παραπλανητικός, 

• να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα ή το Περιεχόμενο με τρόπο ή να προβείτε σε οποιαδήποτε  ενέργεια που είναι δυσφημιστική, εξευτελιστική ή υποτιμητική για κάποιον άλλον, • να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα με οποιονδήποτε τρόπο ή να προβείτε σε οποιαδήποτε  ενέργεια που παραβιάζει ή δεν σέβεται την ιδιωτικότητα ενός άλλου ατόμου ή περιλαμβάνει  οποιαδήποτε αντίγραφα τα οποία είναι εμπιστευτικά, ευαίσθητα ή προσωπικά δεδομένα ενός  άλλου ατόμου. 

Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση της Ιστοσελίδας μπορεί να προκαλέσει αξίωση αποζημίωσης ή/και να  συνιστά ποινικό αδίκημα. 

Σε περιπτώσεις παραβίασης αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων από εσάς, μπορούμε και θα λάβουμε  όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την προστασία των δικαιωμάτων μας, χωρίς να αποκλείουμε την  πιθανότητα αποκλεισμού της πρόσβασής σας στην Ιστοσελίδα.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

Σε καμία περίπτωση εμείς, ούτε κανένας από τους αξιωματούχους, τους διευθυντές και τους  υπαλλήλους μας, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι απέναντί σας για οτιδήποτε προκύψει με οποιονδήποτε  τρόπο από ή σε σχέση με τη χρήση από εσάς της Ιστοσελίδας, είτε αυτή η ευθύνη είναι βάσει  σύμβασης, αδικοπραξίας ή άλλου είδους, και εμείς, συμπεριλαμβανομένων των αξιωματούχων, των  διευθυντών και των υπαλλήλων μας δεν θα φέρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε έμμεση, επακόλουθη  ή ειδική ευθύνη που προκύπτει από ή σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με τη χρήση της Ιστοσελίδας  από εσάς.  

Η πρόσβαση και η χρήση της Ιστοσελίδας ή οποιασδήποτε πληροφορίας ή υλικού της Ιστοσελίδας  γίνεται με δική σας ευθύνη, για την οποία δεν φέρουμε ευθύνη και δεν εγγυόμαστε ότι η χρήση της  Ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε υλικού που έχει ληφθεί από αυτήν δεν θα προκαλέσει ζημιά σε  οποιαδήποτε περιουσία. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που θα  υποστείτε λόγω της εξάρτησής σας από τις πληροφορίες που περιέχονται στην Ιστοσελίδα. Είναι δική  σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι οποιαδήποτε προϊόντα, υπηρεσίες ή πληροφορίες που διατίθενται  μέσω της Ιστοσελίδας πληρούν τις συγκεκριμένες απαιτήσεις σας. 

Ούτε εμείς ούτε οποιοιδήποτε τρίτοι δεν παρέχουμε καμία εγγύηση ή υποχρέωση ως προς την  ακρίβεια, την επικαιρότητα, την απόδοση, την πληρότητα ή την καταλληλότητα των πληροφοριών και  του υλικού που βρίσκεται ή προσφέρεται στην Ιστοσελίδα για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό.  Αναγνωρίζετε ότι αυτές οι πληροφορίες και υλικό δυνατόν να περιέχουν ανακρίβειες ή λάθη και  αποκλείουμε ρητά την ευθύνη μας για οποιεσδήποτε τέτοιες ανακρίβειες ή λάθη στο μέγιστο βαθμό  που επιτρέπεται από τη νομοθεσία. 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΡΙΤΩΝ 

Η Ιστοσελίδα δυνατόν να περιέχει (ή μπορεί να σας σταλούν μέσω της Ιστοσελίδας) συνδέσμους προς  άλλες ιστοσελίδες («Ιστοσελίδες Τρίτων»), καθώς και άρθρα, φωτογραφίες, κείμενο, γραφικά, εικόνες,  σχέδια, μουσική, ήχο, βίντεο, πληροφορίες, εφαρμογές , λογισμικό και άλλο περιεχόμενο ή  αντικείμενα που ανήκουν ή προέρχονται από τρίτα μέρη («Περιεχόμενο Τρίτων»). 

Αυτές οι Ιστοσελίδες Τρίτων και το Περιεχόμενο Τρίτων δεν διερευνώνται, παρακολουθούνται ούτε  ελέγχονται για σκοπούς ακρίβειας, καταλληλότητας ή πληρότητας από εμάς και δεν φέρουμε ευθύνη  για οποιεσδήποτε Ιστοσελίδες Τρίτων στις οποίες δίδεται πρόσβαση μέσω της Ιστοσελίδας ή για  οποιοδήποτε Περιεχόμενο Τρίτων αναρτάται, είναι διαθέσιμο μέσω ή εγκατεστημένο στην Ιστοσελίδα,  συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου, της ακρίβειας, της προσβλητικότητας, των απόψεων, της  αξιοπιστίας, των πρακτικών προστασίας προσωπικών δεδομένων ή άλλων πολιτικών που ανήκουν ή  περιέχονται στις Ιστοσελίδες Τρίτων ή στο Περιεχόμενο Τρίτων. 

Η συμπερίληψη, η σύνδεση ή η άδεια χρήσης ή εγκατάστασης οποιωνδήποτε Ιστοσελίδων Τρίτων ή  οποιουδήποτε Περιεχομένου Τρίτων δεν συνεπάγεται την έγκριση ή την επικύρωση τους από εμάς.  Εάν αποφασίσετε να εγκαταλείψετε την Ιστοσελίδα και να αποκτήσετε πρόσβαση στις Ιστοσελίδες Τρίτων ή να χρησιμοποιήσετε ή να εγκαταστήσετε το Περιεχόμενο Τρίτων, το κάνετε με δική σας  ευθύνη και θα πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις δεν θα εφαρμόζονται πλέον. 

Θα πρέπει να ελέγξετε τους ισχύοντες όρους και τις πολιτικές, συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών  για προστασία και συλλογή προσωπικών ή άλλων δεδομένων, οποιασδήποτε ιστοσελίδας στην οποία  πλοηγήστε εκτός της Ιστοσελίδας ή που σχετίζονται με οποιεσδήποτε εφαρμογές που χρησιμοποιείτε  ή εγκαθιστάτε από την Ιστοσελίδα. Οποιεσδήποτε αγορές που πραγματοποιείτε μέσω Ιστοσελίδων  Τρίτων θα γίνονται μέσω άλλων ιστοσελίδων και από άλλες εταιρείες και δεν θα φέρουμε καμία  ευθύνη σε σχέση με τέτοιες αγορές που γίνονται αποκλειστικά μεταξύ σας και του αντίστοιχου τρίτου.

Συμφωνείτε και αναγνωρίζετε ότι δεν εγκρίνουμε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται σε  Ιστοσελίδες Τρίτων και θα μας διατηρείτε αβλαβείς από οποιαδήποτε βλάβη προκληθεί από την αγορά  από εσάς τέτοιων προϊόντων ή υπηρεσιών. Επιπλέον, θα μας κρατάτε αβλαβής από οποιεσδήποτε  απώλειες που έχετε υποστεί ή ζημία που σας προκλήθηκε σε σχέση με ή η οποία προκύπτει με  οποιονδήποτε τρόπο από το Περιεχόμενο Τρίτων ή από οποιαδήποτε επαφή με τις Ιστοσελίδες Τρίτων. 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 

Διά της παρούσης μας αποζημιώνετε στο μέγιστο βαθμό από και έναντι οποιωνδήποτε και όλων των  ευθυνών, δαπανών, απαιτήσεων, αιτιών αγωγής, ζημιών και εξόδων (συμπεριλαμβανομένων των  εύλογων αμοιβών και εξόδων δικηγόρου) που προκύπτουν ή σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με  την παραβίαση οποιασδήποτε από εσάς οποιασδήποτε διάταξης των παρόντων Όρων και  Προϋποθέσεων.  

Παρά τα προαναφερθέντα, διατηρούμε το δικαίωμα, με δικά σας έξοδα, να αναλάβουμε την  αποκλειστική υπεράσπιση και τον έλεγχο οποιουδήποτε θέματος για το οποίο καλείστε να μας  αποζημιώσετε και συμφωνείτε να συνεργαστείτε, με δικά σας έξοδα, για την υπεράσπιση τέτοιων  αξιώσεων. Θα καταβάλουμε εύλογες προσπάθειες για να σας ειδοποιήσουμε για οποιαδήποτε τέτοια  αξίωση, ενέργεια ή διαδικασία που υπόκειται σε αυτήν την αποζημίωση μόλις ειδοποιηθούμε  σχετικά. 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ 

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε, να τροποποιήσουμε ή να αφαιρέσουμε το περιεχόμενο της  Ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή ή για οποιονδήποτε λόγο κατά την απόλυτη μας κρίση χωρίς  προειδοποίηση. Ωστόσο, δεν έχουμε καμία υποχρέωση να ενημερώσουμε οποιαδήποτε πληροφορία  στην Ιστοσελίδα μας. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να τροποποιήσουμε ή να διακόψουμε το σύνολο  ή μέρος της Ιστοσελίδας χωρίς προειδοποίηση ανά πάσα στιγμή.  

Δεν θα φέρουμε καμιά ευθύνη έναντι σας ή έναντι οποιουδήποτε τρίτου για οποιαδήποτε  τροποποίηση, αλλαγή τιμής, αναστολή ή διακοπή της Ιστοσελίδας. 

Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η Ιστοσελίδα θα είναι πάντοτε διαθέσιμη. Δυνατόν να  αντιμετωπίσουμε προβλήματα υλισμικού (hardware), λογισμικού ή άλλα προβλήματα ή να χρειαστεί  να πραγματοποιήσουμε συντήρηση σχετικά με την Ιστοσελίδα, με αποτέλεσμα να υπάρξουν διακοπές,  καθυστερήσεις ή σφάλματα. 

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε, να αναθεωρήσουμε, να ενημερώσουμε, να αναστείλουμε, να  διακόψουμε ή με άλλο τρόπο να τροποποιήσουμε την Ιστοσελίδα ανά πάσα στιγμή ή για  οποιονδήποτε λόγο χωρίς ειδοποίηση προς εσάς. Συμφωνείτε ότι δεν φέρουμε καμία ευθύνη για  οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά ή ταλαιπωρία που προκαλείται από την αδυναμία σας να αποκτήσετε  πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε χρόνου διακοπής  λειτουργίας της Ιστοσελίδας. 

Τίποτα σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις δεν θα ερμηνευθεί ότι μας υποχρεώνει να  διατηρούμε και να υποστηρίζουμε την Ιστοσελίδα ή να παρέχουμε τυχόν διορθώσεις, ενημερώσεις ή  εκδόσεις σε σχέση με αυτή.

Τελευταία ενημέρωση [Δεκέμβρης 30, 2021] v.1.0 

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ 

Εάν οποιαδήποτε διάταξη αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων κριθεί ανεφάρμοστη ή άκυρη βάσει  οποιουδήποτε εφαρμοστέου νόμου, αυτή η μη εκτελεστότητα ή ακυρότητα δεν θα καταστήσει τους  παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ανεφάρμοστους ή άκυρους στο σύνολό τους και αυτές οι διατάξεις  θα διαγραφούν χωρίς να επηρεαστούν οι υπόλοιπες διατάξεις του παρόντος. 

ΑΝΑΘΕΣΗ 

Θα μας επιτρέπεται να εκχωρούμε, να μεταβιβάζουμε και να αναθέσουμε σε υπεργολαβία τα  δικαιώματα ή/και τις υποχρεώσεις μας βάσει αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων χωρίς καμία  ειδοποίηση ή συγκατάθεση. Ωστόσο, εσείς δεν θα επιτρέπεται να εκχωρήσετε, να μεταβιβάσετε ή να  αναθέσετε με υπεργολαβία οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή/και τις υποχρεώσεις σας βάσει αυτών  των Όρων και Προϋποθέσεων. 

ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 

Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε νομικών ειδοποιήσεων και  αποποιήσεων ευθύνης που περιέχει η Ιστοσελίδα, αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ μας και  εσάς σε σχέση με τη χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς και αντικαθιστούν όλες τις προηγούμενες  συμφωνίες και συνεννοήσεις σχετικά με αυτό.  

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 

Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις θα διέπονται και θα τυγχάνουν ερμηνείας σύμφωνα με τους νόμους  της Κυπριακής Δημοκρατίας και θα υπόκεινται στη μη αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της  Κυπριακής Δημοκρατίας για σκοπούς επίλυσης οποιωνδήποτε διαφορών. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 

Για να επιλύσετε ένα παράπονο σχετικά με την Ιστοσελίδα ή για να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες  σχετικά με τη χρήση της Ιστοσελίδας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας: [Τηλεφωνικό κέντρο] +357-22129800, Δευτέρα έως Παρασκευή 07:30-17:00. [Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο] help@jinius.com.cy